Üsküdar Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi

Dünya üniversiteleri arasında ilk 101, Türkiye’de ise ilk 2’de…

Dünya üniversiteleri arasında ilk 101, Türkiye’de ise ilk 2’de…

Üsküdar Üniversitesi’nin araştırma ve eğitim faaliyetlerindeki başarısı uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından bir kez daha tescillendi. Dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 101 üniversite içerisinde yer alan Üsküdar Üniversitesi, sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek ve kapsayıcı kurumlar oluşturma çalışmalarıyla dikkat çekici yönetsel başarıya imza attı. ‘Impact Ranking’ puanı ile de önemli başarı elde eden Üsküdar Üniversitesi ‘16 Peace, Justice and Strong Institutions / (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar)’ kategorisinde Türkiye'de 2'inci sırada yer aldı.


Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları nedir?

Birleşmiş Milletler üye ülkeleri tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan bir evrensel eylem çağrısı olan ‘‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’, tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitim, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, ekonomik, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümü için tüm dünyayı iş birliğine davet etmektedir.

Birleşmiş Milletler çatısı altında Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir ve 2030 yılına kadar belirlenen on yedi hedefte anlamlı bir ilerleme kaydetmeyi amaçlamaktadır. BM, on yedi amacın yürütülmesi için oluşturduğu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hükümetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kendi ulusal kalkınma planları ve politikalarına entegre etmelerine destek sağlar. Birleşmiş Milletler’in kalkınma ajansı olarak faaliyet yürüten UNDP, 170’ten fazla ülke ve bölgede çalışmalarını yürütmektedir. (Hedefler için tıklayınız)

 

Her biri birbiriyle bağlantılı olan 17 amaçtan oluşan ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşaması için gerekli adımları alt hedefler halinde sunan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, küresel boyutta ortaklık ve pragmatizm ruhuyla hareket etmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusundaki faaliyetleri ile dünya üniversitelerini sıralayan Times Higher Education kuruluşu ise, bu alanda gerçekleştirilen ilk sıralama olan Times Etki Sıralaması ile üniversitelerin insanlığa, daha iyi ve sürdürülebilir bir yaşama katkı sunmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

 

Üsküdar, Türkiye’deki üniversiteler arasında 29. sırada…

Birleşmiş Milletlerin 17 kategorideki sürdürülebilir kalkınma hedefinden 2022 yılında başvurusu gerçekleştirilen “5-Gender Equality / (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği)”, “10-Reduced Inequalities / (Eşitsizliklerin Azaltılması)”, “13-Climate Action / (İklim Eylemi)”, “16-Peace, Justice and Strong Institutions / (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar)” ve “17-Partnerships For The Goals / (Amaçlar için Ortaklıklar)” etiketleri ile de Üsküdar Üniversitesi tüm etiketleri almaya hak kazanarak “Overall Ranking” kategorisinde Türkiye’deki üniversitelerde 29. sırada listelendi.
 

 

Dünya üniversiteleri arasında ilk 101, Türkiye’de ise ilk 2’de…

Etiketlerden “16 Peace, Justice and Strong Institutions / (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar)” kategorisinde Türkiye'de 2., Dünya sıralamasında ise ilk 101 üniversite içerisinde yer alan Üsküdar Üniversitesi bu etiket kapsamında sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturma çalışmalarını kanıt odaklı ölçmektedir.
Bu kapsamda Üsküdar Üniversitesi, güçlü kurumsal yapısı, uluslararası öğrencileri ve katılımcı yönetim stratejisi ile sağladığı barış ve adalet odaklı öğretim ortamıyla bu etiket kapsamındaki hedefleri Türkiye’de 2. Dünya’da ise 101 sırada başarıyla gerçekleştiren üniversite olma başarısı göstermiştir. Times Higher Education (THE) tarafından kanıt odaklı yürütülen tüm sürece dair metodolojiyi ulaşmak için tıklayınız.

Üniversitemiz bu etiket kapsamında sırasıyla;

- Yüksek profil yayın kabul eden bibliyometrik veri tabanı Elsevier - Scopus kapsamında yer alan “Barış ve Adalet” odaklı araştırmalarımız,
- Üniversite yönetim süreçlerinde yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaş katılımları ve üniversitemizin evrensel hukuka bilimsel değerlere bağlı yönetim stratejileri ve bununla ilgili uygulama örnekleri,

- Temel değerlerinde de ilan ettiği şekliyle din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, renk, düşünce farklılıklarında hiçbir ayrım gözetmeyen, logosunda da 4 dayanak olarak yer verdiği yer alan eleştirilebilirliği, özgürlükçülüğü, çoğulculuğu ve katılımcılığı benimseyen, toplumun temel değerlerini koruyan, toplumsal yararı ön planda tutan ve toplumsal sorunlara duyarlı, bilimsellik ve eleştirel düşüncenin ön planda olduğu, etik değerlerin ilk sırada yer aldığı, eşitlik, güvenirlilik, akılcılık ilkelerine sahip yapısı ve buna ilişkin yönetmelik ve yönergeleri, kurum yönetim politikalarıyla,

- Kamu ve özel kurumlar ile olan işbirlikleri ve bu işbirliklerinin tüm süreçlerinde şeffaf bilgilendirme strateji ve iletişim yönetimiyle,

- Öğretim elemanları, araştırmacılar ve öğrencilerine sağladığı akademik özgürlük, kuruluş belgesinde de ifade edilen akademik ve idari kadronun iş memnuniyetini sağlayan ve sürekli geliştiren değerleri, objektif, kurum ve akademi öncelikli ölçme-değerlendirme ve ödüllendirme, teşvik süreçleriyle,

- Ayrımcılığa karşı duruşu ve bu mücadeleyi ulusal çapta kamu kurumları ile uluslararası çapta ise BM’nin ilgili komisyonlarında yürütülen çalışmalarda bizzat politika belirleyici olarak sağladığı katkısıyla,

- Katılımcı ve çok sesliliği destekleyen öğrenci kulüpleri, araştırma ve uygulama merkezleri ve tüm bu faaliyetlerin akademik çatısını oluşturan çalışma gruplarıyla,

- Vakıf yüksek öğretim kurumları raporlarında da yer aldığı şekliyle kurumsal ve finansal şeffaflık odaklı, AR-GE öncelikli ve yüksek öğrenci bursluluk oranları ile güçlü kurumsal yapısını öğrenci ve öğretim elemanlarının aidiyet duygusu ile güçlendiren ve müfredatında adalet, hukuk, eşitlik temalı dersleriyle bu kültürü öğrencilere aktaran,

- Kanun yapıcı ve politika belirleyicilere iklim değişimi, su, göç ve mültecilik gibi öncelikli dünya sorunlarına çözüm üretme gayesiyle öğrencilere, topluma eğitimler veren, kongreler düzenleyen ve Al-Mizan gibi referans bir Dünya için çevre sözleşmesi deklarasyonu ile katkı sağlayan Üsküdar Üniversitesi ülkemizde ve dünyada barış, adalet ve güçlü kurumlar etiketini kurulduğu 2011 yılından itibaren uygulama hassasiyetini gösterdiği kanıt odaklı çalışmalarıyla almaya hak kazanmıştır.

Birleşmiş Milletlerin 17 kategorideki sürdürülebilir kalkınma hedefinden 2022 yılında başvurusu gerçekleştirilen “5-Gender Equality / (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği)”, “10-Reduced Inequalities / (Eşitsizliklerin Azaltılması)”, “13-Climate Action / (İklim Eylemi)”, “16-Peace, Justice and Strong Institutions / (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar)” ve “17-Partnerships For The Goals / (Amaçlar için Ortaklıklar)” etiketleri ile de Üsküdar Üniversitesi tüm etiketleri almaya hak kazanarak “Overall Ranking” kategorisinde Türkiye’deki üniversitelerde 29.sırada listelendi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)